Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйг боловсронгуй болгох асуудалд

С.Ганчимэг

Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйг боловсронгуй болгох асуудалд

Гишүүнчлэл

?
Аливаа аж ахуйн нэгж зах зээлийн өрсөлдөөнд амжилттай оршин тогтнох хөгжих нь менежер хүнээс ихээхэн шалтгаална. Менежер хүний зорилго бол байгууллагын эрхэм дээд зорилгод хүрэхийн тулд төлөвлөх зохион байгуулах, шийдвэр гаргах, манлайлах, хянах гэсэн функцуудыг зөв хэрэгжүүлэх явдал юм.
# бүтээгдэхүүн# өртөг тооцох