Даатгалын компанийн нөөц санг Хохирлын гурвалжны аргаар тооцох нь

Б.Ууганчимэг

Даатгалын компанийн нөөц санг Хохирлын гурвалжны аргаар тооцох нь

Гишүүнчлэл

?
Гадаадын даатгалын компаниудад хэрэглэдэг нөөцийн санг тооцох актуар аргуудыг судалж монголын даатгалын компаний бодит өгөгдөл ашиглан нөөцийн санг тооцоолоход оршино.
# даатгал# нөөц сан