Гадаад худалдаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

О.Учрал

Гадаад худалдаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Буурай хөгжилтэй улс орнуудын экспорт импортын хэмжээнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээг эконометриксийн шинжилгээгээр илрүүлэн гаргахад энэхүү ажлын зорилго оршино.

# гадаад худалдаа# шинжилгээ