Гүйцэтгэлийн үнэлгээний процессд сайжруулалт хийх нь

Г.Ариунзул

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний процессд сайжруулалт хийх нь

Судалгааны объектийн одоогийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний арга барил, процесс дахь ажилчдын сэтгэл ханамжын түвшинг тодорхойлон, түүний үр дүнд тулгуурлан гүйцэтгэлийн үнэлгээний процессд сайжруулалт хийх зорилготой.
# гүйцэтгэл# процесс