Хувьцаат компаний санхүүгийн шинжилгээний үр дүн

О.Ганцэцэг

Хувьцаат компаний санхүүгийн шинжилгээний үр дүн

Гишүүнчлэл

?
МХБ-д I болон II-р ангилалийн бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж үр дүнг нэгтгэн салбарын дундаж үзүүлэлтийг он тус бүрээр тооцон харьцуулан дүгнэхэд дипломын ажлын зорилго оршино
# санхүүгийн# хувьцаат компани