Хувьцаат компаниудын ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Д.Солонго

Хувьцаат компаниудын ашигт ажиллагааны шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг ашиглан аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд болон тэдгээрт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг судлаж, улмаар ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх арга замыг тодорхойлох үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөд оршино.
# хувьцаат компани# ашигт ажиллагаа# шинжилгээ