Инноваци бүтээгдэхүүний тархалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх арга зам

Б.Алтанзул

Инноваци бүтээгдэхүүний тархалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
“Зэс карт” инноваци бүтээгдэхүүний тархалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилготой.
# бүтээгдэхүүн# банк