Иргэдийн санхүүгийн мэдлэгт хөрөнгө оруулалт хийх боломж, үр дүн

Р.Урангоо

Иргэдийн санхүүгийн мэдлэгт хөрөнгө оруулалт хийх боломж, үр дүн

Гишүүнчлэл

?
Иргэдийн санхүүгийн мэдлэг, хөрөнгийн зах зээл хоорондын харилцан хамаарлыг танин, улс орнуудын туршлагыг харьцуулан судалж давуу сул талыг тодорхойлон Монгол улс өөрийн иргэдэд санхүүгийн хамгийн сайн сонголт хийдэг болоход нь тустай санхүүгийн мэдлэг боловсролыг сайжруулахад хөрөнгө оруулалт хийж болох арга замуудыг тодорхойлох.
# санхүү# хөрөнгө оруулалт