Монгол, БНСУ хоорондын гадаад худалдааны өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагад хийсэн дүн шинжилгээ

Х.Мандухай

Монгол, БНСУ хоорондын гадаад худалдааны өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагад хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол ба БНСУ-ын хооронд хийгдэж буй гадаад худалдааны өнөөгийн байдал, Хоёр улсын худалдаанд тулгамдаж буй асуудал бэрхшээл, Монгол-БНСУ хооронд хийгдэх гадаад худалдааны цаашдын чиг хандлага түүнд хийсэн дүн шинжилгээг судлах зорилготой.
# гадаад худалдаа# өнөөгийн байдал