Монгол Улс дахь Компанийн засаглал, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Б.Сарангуа

Монгол Улс дахь Компанийн засаглал, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсад Компанийн Засаглал хэрхэн төлөвшиж байгаа түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох явдал юм.
# Монгол улс# хүчин зүйл