Монгол Улсын Худалдаа -90 жил оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл

Н.Отгонсайхан

Монгол Улсын Худалдаа -90 жил оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын гадаад бодлого нь тус улсын Үндсэн хуульд тодорхойлон заасан үндэсний ашиг сонирхолд тулгуурлах бөгөөд Монгол Улсын гадаад, дотоод өвөрмөц байдал нь гадаад бодлогын үзуүлэлтүүд болох экспорт, импортын түвшнийг тодорхойлж, хууль эрх зүйн хүрээнд эдгээрийг зүйлчлэх үндэс болох юм.
# монгол улс# худалдаа# илтгэл# эмхэтгэл