Монгол улсын зах зээлүүдийн тэнцвэрийн загварын үнэлгээ

М.Нямгэрэл

Монгол улсын зах зээлүүдийн тэнцвэрийн загварын үнэлгээ

Гишүүнчлэл

?
Эрх баригчдын удирддаг эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт мөнгөний болон сангийн бодлогын үр нөлөө бүтээгдэхүүн болоод мөнгөний зах зээлийн тэнцвэрт хэрхэн нөлөө үзүүлэхийг нарийвчлан шинжлэх зорилготой.
# зах зээл# тэнцвэр