Ноолууран бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдийг үнэлэн сайжруулах боломжийг тодорхойлох

Э.Болорзаяа

Ноолууран бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдийг үнэлэн сайжруулах боломжийг тодорхойлох

Гишүүнчлэл

?
Дотоодын ноолууран бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг судлахад энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго оршино.
# ноолууран бүтээгдэхүүн# өрсөлдөх чадвар