Онлайн худалдаанд төлбөрийн картын хэрэглээг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа

Б.Мөнхтогтох

Онлайн худалдаанд төлбөрийн картын хэрэглээг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын онлайн худалдааны төлбөрийн системийг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход энэхүү ажлын зорилго оршино.
# онлайн худалдаа# төлбөрийн карт