Санхүүгийн тогтвортой байдлын харьцуулсан шинжилгээ

М.Мөнхжаргал

Санхүүгийн тогтвортой байдлын харьцуулсан шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Санхүүгийн шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг үндэслэн хүнсний салбарын I, II, III ангиллын компаниудын санхүүгийн тогтвортой байдлыг тодорхойлж үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд энэхүү сэдвийн зорилго оршино.
# санхүү