Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг арилгах арга зам

Б.Номинбилэг

Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг арилгах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны зорилго нь ЕБС-ийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилготой. ➢ Үйлчилгээний чанар, чанарыг үнэлэх орчин үеийн онол арга зүй, загваруудыг судлах. ➢ ЕБС-ийн үйлчилгээний чанарыг сэтгэгдэл болон таамаглалаар судалж үнэлгээг өгөх ➢ ЕБС-ийн үйлчилгээний чанарыг GAP зөрүүний загвараар үнэлэх ➢ ЕБС-ийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зөвлөмж боловсруулах
# үйлчилгээний байгууллага# чанар