Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчийн сегментчилэлийг сайжруулах арга зам

Д.Тэмүжин

Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчийн сегментчилэлийг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Үйлчилгээний байгууллага Жи-Мобайл ХХК-ийн хэрэглэгчийн сегментчилэлийг сайжруулах зорилготой. Зорилт: • Сэдэвтэй холбоотой онолын ухагдахуун, ойлголтыг судлах • Судалгаанд ашиглагдах судалгааны арга техникийг судлах • Сонгож авсан аргачлалуудаараа үйлчлүүлэгч, хэрэглэгч нарынхаа дунд судалгаа явуулах • Онолын ойлголтонд тулгуурлан үйлчлүүлэгч, ажиллагсад, үйлчилгээний чанарт нөлөөлж буй хүчин эүйлсүүдийн хамаарлыг илрүүлж, дүгнэлт өгөх
# үйлчилгээний байгууллага# хэрэглэгч# сегментчилэл