Үйлчилгээний байгууллагын интерактив маркетингийг сайжруулах арга зам

Э.Дэлгэрмөрөн

Үйлчилгээний байгууллагын интерактив маркетингийг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Зөв шийдэл удирдпагатай ажилтнаас хэрэглэгч үйлчлүүлэгч хүсэл шаардлагадаа нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авч чадна. Тиймээс үйлчилгээний маркетингийн гурвалжны бүх талууд нь амжилтыг бий болгох үндэс болдог. Иймээс үйлчилгээний байгууллагын интерактив маркетингийг сайжруулах арга зам сэдвийг сонгож авах үндэслэл болсон болно.
# үйлчилгээний байгууллага# интерактив# маркетинг