Үйлчилгээний байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

Б.Ариунчимэг

Үйлчилгээний байгууллагын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
“Аэр Маркет” ХХК-ийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулан, алдаатай зүйлийг олж илрүүлэн үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх зорилготой. 1. Үйлчилгээ, үйлчилгээний шинж чанарын талаарх онолын үндсэн асуудлыг судлах 2. Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүний загварыг судлах 3. Тийз захиалгын агентын үйлчилгээний чанарыг GAP зөрүүний загвараар үнэлэх 4. Тийз захиалгын агентлагт үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зөвлөмж боловсруулах
# үйлчилгээний байгууллага# чанар