Үйлдвэрийн газарт инновацийг хөгжүүлэх арга зам

Б.Батчимэг

Үйлдвэрийн газарт инновацийг хөгжүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
‘Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний Цахилгаан цехийн үр ашиг, инновацийг хөгжүүлэх боломжийг судалж дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр тэдгээрийг дээшлүүлэх боломж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал зөвлөмж боловсруулахад чиглэнэ.
# үйлдвэрийн газар# инновац# арга зам