Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийн удирдлагыг дээшлүүлэх зарим асуудал

Х.Ундармаа

Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийн удирдлагыг дээшлүүлэх зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

Бүтээмж, түүний удирдлагын талаарх онол арга зүйг судлан, түүнтэй уялдуулан үйлдвэрлэлийн бүтээмжийн удирдлагыг дээшлүүлэх зарим арга замуудыг тодорхойлж, дүгнэлт өгөхийг зорилоо. Бүтээмжийн удирдлагын асуудал бол аливаа байгууллагын амжилтын үндэс байдаг учраас түүнийг хууль эрх зүйн орчин албадлагаар бус хамтын оролцоот удирлагаар бүтээмжийн арга зүйг ашиглан оновчтойгоор зохион байгуулах нь чухал юм.


Энэхүү сэдвээр төгсөлтийн ажил хийсэн нь Монгол улсын үйлдвэрийн салбарын байгууллагуудад бүтээмжээ дээшлүүлэх ажилчдын ур чадвар өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад жишиг буюу үлгэр болохуйц арга зүйг нэгтгэн гаргах хэрэгжүүлэх онол практикийн ач холбогдолтой гэж үзэж байна

# бүтээмж# өрсөлдөх чадвар