Зах зээлд органик бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх арга зам

Р.Арайлым

Зах зээлд органик бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны ажлын зорилго нь зах зээлд органик бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэхэд оршино
# зах зээл# бараа