Зээлийн эрсдэлд кредит скоринг хийх нь

Б.Зулцэцэг

Зээлийн эрсдэлд кредит скоринг хийх нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын арилжааны банкны зээлийн эрсдэлийн аргыг тодорхойлдог кредит скорингийн аргыг судалж практикт өргөн хэрэглүүлснээр зээлийн эрсдэлийг бууруулах, чанаргүй зээл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд дипломын ажлын зорилго оршино.
# зээл# банк