Хөх сэрхийн нурууны дархан цаазат газарт экотуризм хөгжүүлэх боломж, арга зам

Д.Асылбек

Хөх сэрхийн нурууны дархан цаазат газарт экотуризм хөгжүүлэх боломж, арга зам

Гишүүнчлэл

?
Хөх Сэрхийн нурууны ДЦГ-т хийгдсэн түүх, соёлын дурсгал, ландшафтын гоо үзэмж, хамгаалж буй гол бодгалийн зэрэг олон төрлийн судалгаанд тулгуурлаж тус ДЦГ-т экотуризм хөгжүүлэх боломж, арга замыг тодорхойлохыг зорилоо.
# дархан цаазат газар# экотуризм