Монгол Улсын аялал жуулчлалыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломж

Б.Баярчимэг

Монгол Улсын аялал жуулчлалыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Монгол орны аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг судалж, судалгаа хийх, ур чадвар эзэмшихэд оршиж байгаа юм.
# Монгол улс# аялал жуулчлал# хөгжүүлэх