Монголын тур оператор компаниудын хөтөч тайлбарлагч сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Г.Оюун-Эрдэнэ

Монголын тур оператор компаниудын хөтөч тайлбарлагч сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Аялал жуулчлалын салбарын өсөлт нь тус салбарын бизнес эрхлэгчдэд таатай боломжийг олгож байгаа ч, хүний нөөцийн зөв бодлого хэрэгжүүлэх, түүнийг дагаад чадварлаг боловсон хүчин сонгож ажиллуулах шаардлагууд тулгарч байгаа бөгөөд хүний нөөц сонгон шалгаруулах үйл явцад тодорхой стандарт байхгүй байгаа тул энэхүү судалгааг боловсруулсан болно.
# оператор компани# хөтөч тайлбарлагч