Өгий нуурт түшиглэсэн тусгай сонирхлын аялал жуулчлал хөгжүүлэх нь

Ц.Номин-Эрдэнэ

Өгий нуурт түшиглэсэн тусгай сонирхлын аялал жуулчлал хөгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Тусгай сонирхлын жуулчдыг татах, тэр дундаа шувуу ажиглах багц аялалын хөтөлбөр боловсруулах явдал юм. Зорилтууд: 1. Тусгай сонирхлын аялалын бүгээгдэхуүний үндсэн асуудлуудыг судлах 2. Өгийн нуурын бүс дэх тусгай сонирхлын аялал жуулчлалын нөөцийн судалгаа хийх 3. Шувуу ажиглах аялалын бүтээгдэхүүн боловсруулах
# аялал жуулчлал# тусгай сонирхол