Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар нүүдлийн соёлд тулгуурласан аяллыг хөгжүүлэх нь

О.Цэцэгдэлгэр

Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар нүүдлийн соёлд тулгуурласан аяллыг хөгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Даяаршлын үе дэх нүүдлийн соёлын өнөөгийн байдлыг судлан тодруулж, нүүдлийн соёлын үнэт зүйлсийг Орхоны хөндий соёлын дурсгалт газарт аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлэх боломжуудыг судлахад ерөнхий зорилго оршино.
# аялал жуулчлал # соёл