Тээвэр зуучлалын салбарт төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийн механизмыг хэрэглэх нь

Т.Солонго

Тээвэр зуучлалын салбарт төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийн механизмыг хэрэглэх нь

Гишүүнчлэл

?
Тээвэр зуучийн салбарт ТХХТ механизмыг хэрэглэх боломж, хувилбаруудыг тодорхойлж, түүнээс гарах эдийн засгийн эарим үр өгөөжийг судлан тогтооход оршиж байгаа болно.
# тээвэр# механизм