Тээврийн удирдлагын хяналтыг сайжруулах нь

Б.Нямдорж

Тээврийн удирдлагын хяналтыг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлаараа нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын үйлчилгээ түүний онол, практикийн дүнг нэгтгэн шинжилсний үндсэн дээр нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг дээшлүүлэх арга замын чиг хандлагыг тодорхойлох боломжит хувилбарыг тогтоох зорилго тавьсан.
# тээвэр# хяналт