Монгол улсын гаалийн хяналт шалгалт ба гаалийн зөрчил

Н.Түмэндэмбэрэл

Монгол улсын гаалийн хяналт шалгалт ба гаалийн зөрчил

Гишүүнчлэл

?
Гадаад худалдаа, хүнсний аюулгүй байдалд гаалийн хяналт чухал үүрэгтэй болохыг нотлон харуулна.
# Монгол улс# гаалийн хяналт# хяналт шалгалт