Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн хэрэгжилт

Х.Түвшинжаргал

Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн хэрэгжилт

Гишүүнчлэл

?
Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг судлан үнэлэлт дүгнэлт өгөх, бэрхшээлтэй асуудлыг тогтоох, шийдвэрлэх нөлөө үзүүлэхүйц онол практикийн судалгаа хийхэд оршино.
# орлого# албан татвар