Хувь хүний орлогын албан татварын нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

О.Сувданцэцэг

Хувь хүний орлогын албан татварын нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлаар ХХОАТ-ын хуулийн хэрэгжилт болон ХХОАТ-ын нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлж, түүнийг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлохыг зорьсон

# татвар# эдийн засаг# нийгэм