Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын системийн хэрэгжилтийн өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдсан асуудлууд

Ё.Пүрэвдаваа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын системийн хэрэгжилтийн өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдсан асуудлууд

Гишүүнчлэл

?
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын системийн хэрэгжилтийн өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлоход судалгааны ажлын гол зорилго оршино
# нягтлан бодох бүртгэл