Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийг боловсронгуй болгох нь

А.Баярсүрэн

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийг цаашид иргэдийн санал асуулга болон статистик мэдээлэл дээр үндэслэн гаргасан болно.
# нягтлан бодох бүртгэл# татвар# систем