Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүгийн зохицуулалтын тайлагналын хэрэгжилт

Ч.Алтанзул

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүгийн зохицуулалтын тайлагналын хэрэгжилт

Гишүүнчлэл

?
“Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам” -ыг дагаж хэрэгжүүлэхэд аж ахуй нэгжийн оролцоог тодорхойлж түүнийг хэрэгжүүлэхэд НББ-ийн бүхий л үйл явц програмчлагдсан өнөө үед санхүүгийн болон татварын зорилгоорх үүсэх зөрүүгийн тооцооллыг нягтлан бодогч нарт дөт болгох зорилгоор хэрэглээний программд бэлтгэх боломжийг судлахад оршино.
# санхүү# татвар# тайлан