Татвар хураалтын үр ашгийг дээшлүүлэх арга зам

Б.Давхарбаяр

Татвар хураалтын үр ашгийг дээшлүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Орон нутаг дахь татвар цуглуулах механиэмын өнөөгийн байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй шалтгаан, үр дагаварыг тогтоож, татвар төлөгч нь татвараа сайн дураараа төлөх дадлыг хэрэгжүүлэх боломжийг судлахад оршино.
# татвар# арга зам