Татварын хяналт шалгалтыг боловсронгуй болгох нь

Б.Бадамсүрэн

Татварын хяналт шалгалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Татварын хяналт шалгалтын ажилд татвар төлөгчийн талаарх хөндлөнгийн мэдээллийн цуглуулалт, ашиглалтын асуудлуудыг судлаж, хөндлөнгийн мэдээллийн ач холбогдол, мэдээллийн баазын бурдүүлэлт үүнд тулгарч буй бэрхшээлүүдийг тодорхойлон, хөндлөнгийн мэдээллийн цуглуулалт, ашиглалтын түвшинг ахиулж, чанартай, үнэн зөв, бодитой мэдээллээр баяжуулан цар хүрээг өргөжүүлсэнээр татварын хяналт шалгалтын ажлын үр дүн чанарыг дээшлүүлж болох асуудлуудыг хөндөж өөрийн санал, дүгнэлтийг дэвшүүлэхэд оршино.
# татвар