Уул уурхайн салбарын татварын орчны судалгаа

Ц.Отгонцэцэг

Уул уурхайн салбарын татварын орчны судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү магистрийн ээрэг горилсон ажлын гол зорилго бол Монгол улсын Уул уурхайн салбарын татварын орчны судлах эамаар, тухайн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг "МонголБолгарГео" ХХК-ийн татварын орчны судалгааг хийж , үүний үндсэн дээр тухайн нэгжийн татварын ачааллыг тодорхойлон бүртгэлийн зохистой бодлого боловсруулахад оршино.
# уул уурхай# татвар