Ам. долларын төгрөгтэй харьцах ханшийн өсөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн нөлөөг шалгаж, ханшийг бууруулах боломжийг тодорхойлох нь

Б.Туул

Ам. долларын төгрөгтэй харьцах ханшийн өсөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн нөлөөг шалгаж, ханшийг бууруулах боломжийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

”Ам.долларын төгрөгтэй харыш ханшийн өсөлтөл нөлөөлж буй хүчин зүйлийн нөлөөг шалгаж, ханшийг бууруулах боломжийг тодорхойлох нь'’

# санхүү# ханш# судалгаа