Ажилгүйдлийн үндэсний нийт бүтээгдэхүүн, инфляцид нөлөөлөх нөлөөллийн шинжилгээ

Б.Баянжаргал

Ажилгүйдлийн үндэсний нийт бүтээгдэхүүн, инфляцид нөлөөлөх нөлөөллийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
МУ-ын ажилгүйдлийн төвшин улс орны эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж буй нөлөөллийг 2011-2016 оны нийгэм эдийн засгийн статистик өгөгдлүүд ашиглан эдийн засгийн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр судалж илрүүлэх зорилготой юм.
# ажилгүйдэл# бүтээгдэхүүн