Байгууллагын зардлыг бууруулах зарим боломж

Б.Мөнхгэрэл

Байгууллагын зардлыг бууруулах зарим боломж

Гишүүнчлэл

?

Аж ахуй нэгж байгууллагын өнгөрсөн тайлант хугацааны зардалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, өртгийг оновчтой тооцоолж зардлыг бууруулах зарим боломжийг тодорхойлоход оршино.

# сургалт