Цалингийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам

Л.Лхагвадулам

Цалингийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Цалин хөлсний бодлого, түүний хэрэгжилтийг судлан цалин хөлсний асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг боловсруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино
# цалин# бодлого# арга зам