Ипотекийн зээлийн эрсдэл болон кредит скорингийн аргыг ашиглах

Б.Золбоо

Ипотекийн зээлийн эрсдэл болон кредит скорингийн аргыг ашиглах

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсад олгогдож буй ипотекийн зээлийн эрсдэлийг тооцох аргачлалыг сайжруулж, эрсдэлийн үнэлгээ хийж, кредит скорингын загвараар үнэлгээ хийж эрсдэлийг тодорхой хэмжээнд бууруулах зорилго тавьсан
# зээл# ипотекийн зээл# кредит