Ипотекийн зээлийн хүүг бууруулах арга замууд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Б.Энэрэл

Ипотекийн зээлийн хүүг бууруулах арга замууд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын Ипотекийн зээлийн өнөөгийн хөгжил,үйл явц,цаашдын чиг хандлагийг тодорхойлон зээлийн хүү бууруулахад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судлан дүн шиншилгээ хийхэд энэхүү ажлын гол зорилго оршино.
# ипотек# зээл