Ипотекийн зээлийн өнөөгийн байдал,хүчин зүйлийн судалгаа

М.Санчирдулам

Ипотекийн зээлийн өнөөгийн байдал,хүчин зүйлийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Ипотекийн зээлийн өнөөгийн байдал,түүнд нөлөөлж буй голлох хүчин зүйлсийг судалж, тэдгээрийн нөлөөллийг тодорхойлон гаргаж ирэхэд оршино.

# бичил зээл