Ипотекийн зээлийн шинжилгээ

Г.Дүүрэнжаргал

Ипотекийн зээлийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Ипотекийн зээлийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийн, нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг судлахад оршино
# зээл# ипотекийн зээл