Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мөнгөний эрэлтийг (түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг) үнэлэхэд ашиглах ЕСМ загвар

О.Сайнсанаа

Мөнгөний эрэлтийг (түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг) үнэлэхэд ашиглах ЕСМ загвар

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь мөнгөний эрэлтийн функц, мөнгөний эрэлтийн функцийг үнэлэн нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлоход оршино. Зорилт:

  • Мөнгөний эрэлтийг үнэлэх боломжит эконометрик загваруудыг судалж монгол улсад тохирох загварыг сонгон судалсан
  • Шаардлагатай тоон өгөгдлүүдийг цуглуулах
  • Тоон өгөгдлүүдийг загварт тохируулан шинжлэх
  • ШаардлагатаЙ эконометрик тестүүдийг судалсан
# мөнгөн орлого# үнэлгээ# эдийн засаг