Монгол улсын ажиллах хүчний өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Б.Золбоо

Монгол улсын ажиллах хүчний өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Гишүүнчлэл

?
Ажиллах хүчний оролцооны төвшингийн үеллээр харуулж байгаа бөгөөд ажиллах хүчний оролцооны төвшинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нөлөөг харуулах шинэ хувьсагч үүсгэснээрээ шинэлэг бөгөөд ач холбогдол нь оршино.
# Монгол улс# ажиллах хүч