Монгол улсын эдийн засагт банкны салбарын үзүүлэх нөлөө

Б.Оюунтүлхүүр

Монгол улсын эдийн засагт банкны салбарын үзүүлэх нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Тус дипломын ажлаар эдийн засгийн өсөлтөд нөлөө бүхий банкны салбарын үзүүлэлтийг олж, түүний хөгжлийг тодорхойлох, улмаар эдийн засагт ямар үр дагаврыг авчирч болохыг үнэлж дүгнэх зорилготой.
# эдийн засаг# банк